REGULAMIN PROMOCJI „KARTA RABATOWA -20 ZŁ NA DOWOLNĄ USŁUGĘ”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Karta rabatowa -20zł na dowolną usługę” (zwana dalej „Promocją”).
2. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
3. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
4. Organizatorem Promocji jest firma BESTHOL Kamil Sieradzki z siedzibą w Starachowicach (27-200), przy ul. Iłżecka 91, NIP: 6642073647 (zwana dalej „Organizatorem”).
5. Promocja trwa od 14.12.2016 r. do odwołania. O odwołaniu promocji Organizator poinformuje na stronie internetowej: www.besthol.pl
6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.besthol.pl

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
2. Warunkiem udziału w Promocji jest przekazanie na ręce przedstawiciela firmy Besthol oryginalnej karty rabatowej (widocznej na fotografii) w trakcie płacenia za wykonaną usługę.
4. Jeden uczestnik ma prawo do skorzystania z jednej karty rabatowej.
5. W przypadku przekazania na ręce przedstawiciela firmy Besthol więcej niż jednej oryginalnej karty rabatowej w trakcie płacenia za wykonaną usługę – rabat nie zwiększa się i stanowi niezmiennie -20zł niezależnie od ilości kart rabatowych, które posiada Uczestnik Promocji.
6. Karty rabatowe przekazane przez Uczestnika po terminie odwołania promocji nie będą uwzględnione przez Organizatora (po odwołaniu promocji rabat nie będzie naliczany).
7. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji Regulaminu Promocji.
8. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy naliczenia rabatu.
9. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

§ 3 RABAT

  1. Rabat -20zł uwzględniany jest podczas pobierania opłaty za usługę wykonaną przez Organizatora.
  2. Uczestnik może skorzystać z rabatu -20zł podczas rozliczania się za usługę wykonaną przez Organizatora tylko wówczas, gdy całościowy koszt usługi przed naliczeniem rabatu jest równy bądź wyższy niż 200,00 zł. W przypadku usług tańszych niż 200,00 zł rabatu nie uwzględnia się.
  3. Rabat -20zł obowiązuje na wszystkie usługi świadczone przez Organizatora z uwzględnieniem § 3 pkt. 2
  4. Rabat -20zł nie obowiązuje na części samochodowe sprzedawane przez Organizatora.
  5. Rabaty i promocje nie łączą się.
  6. Rabat w Promocji nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

§ 5 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej https://besthol.pl/
2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Promocji w formie pisemnej bezpośrednio na adres email: biuro@besthol.pl.
3. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.